Reklamacje/zwroty

Reklamacje konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na
  prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie
  określonym Kodeksem cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu
  odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. 2 lat od wydania Towaru, Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę
  o zaistniałej sytuacji, wedle wyboru pomiędzy:
  • 2.1 poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line;
  • 2.2 wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy;
  • 2.3 wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • 2.4 ustnie do protokołu w lokalu przedsiębiorcy;
 3. Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może
  skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument
  lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne
  jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię i nazwisko
  zgłaszającego reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis
  zgłaszającego reklamację. W przypadku przesłania zgłoszenia poprzez e-mail – zgodę
  na przetwarzanie adresu e-mail zgłaszającego.
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub
  przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane
  Towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy lub osobie
  upoważnionej przez niego do odbioru, bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku uznania roszczeń reklamującego Sprzedawca zwraca poniesione przez
  niego koszty dostarczenia.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać albo obniżenia ceny albo
  odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę
  usunie.
 7. Wskazane w pkt. 6 ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
  wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
  obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
  w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast
  zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną
  od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
  rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
  albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
  przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru
  zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach
  konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub
  przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur
  rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 12. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na
  prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub
  rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 13. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji istnieje również możliwość
  pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych
  wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi
  punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego
  rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której
  możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych
  instytucji Unii

Zwrot towaru oraz prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo
  odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania
  powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca na
  prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie
  towarów.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować
  Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w
  tym zakresie.
 4. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga
  formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza
  odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego
  w swojej treści oświadczenia.
 5. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na
  prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed
  upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub
  przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie
  kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak
  nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany
  o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od
  umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy
  towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia
  towaru.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta
  lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub
  dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej
  odesłania.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten
  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od Umowy ma
  obowiązek odesłać Towar albo przekazać je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej
  przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od Umowy. Termin
  powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach
  konsumenta odeśle zamówione Towary przed upływem okresu czternastu dni.
 10. Zwracane Towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
  konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem. Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości
  Towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne ich posiadanie lub w
  którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub
  Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów oraz
  wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż
  konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu ich działania.
 11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
  w zwykłym trybie pocztą, informacja o sposobie wysyłki oraz o kosztach zwrotu
  takiego produktu będzie znajdować się w opisie Produktu na stronie Sklepu.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  • 12.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy na
   prawach konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
   potrzeb;
  • 12.2 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
   zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został
   poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez
   Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  • 12.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu
   na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami